Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KRATEX

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy KRATEX prowadzony jest przez Piotra Kratę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KRATEX Krata Piotr wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 100649358, nr NIP 8291007317

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą w ramach sklepu KRATEX czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca -­ podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.kratex.pl.

5. Sprzedawca - ­Piotr Krata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRATEX Krata Piotr wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 100649358, nr NIP 8291007317, z siedzibą: ul. Henrykowska 22D, 98­220 Zduńska Wola.

§ 3 KONTAKT

1. Adres: ul. Spacerowa 81, 98­-220 Zduńska Wola

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@kratex.pl

3. Numery telefonów oraz faxu: główny 43 825 12 11, dodatkowy 43 823 23 14 lub fax 43 825 14 15.

4. live czat na stronie głównej sklepu

5. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 7 dni od zamówienia towaru w Sklepie lub w momencie dostarczenia towaru ­ w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Kupujący może skorzystać m. in. z następujących form płatności:

  • a. przelew
  • b. za pobraniem (przy odbiorze towaru)

3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień opłacanych z góry w terminie do 7 dni od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.

4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Możliwość dostawy, oraz jej koszt, poza teren Polski należy ustalić ze Sprzedawcą indywidualnie.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa:

a. w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych - po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

c. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie. Sprzedawca zaleca przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość email skierowaną na adres: sklep@kratex.pl.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżep Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;

7. Koszty odesłania rzeczy, która ze względu na swój charakter, zwłaszcza gabaryty, nie może zostać odesłana w zwykłym trybie pocztą Sprzedawca szacuje następująco:
Np. Towar pow. 40 kg – ok. 300 zł
Towar niewymiarowy: dł. pow. 1m, szer. pow. 0,5m, lub wys. pow. 0,5 – ok. 70 zł

§ 7 BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sklep@kratex.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

    Zgłoszone reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 3 niniejszego regulaminu,.

6. Sprzedawca zaleca , aby Konsument przed wysłaniem towaru skontaktował się z nim.

7. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć: wskazanie Konsumenta (imię oraz nazwisko), zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady, żądanie reklamacyjne (wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady) lub właściwe oświadczenie (o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy).

8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które pojawia się w niniejszym regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

9. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacje o niej, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

10. Reklamacją nie podlegają:

 - różnice w odcieniu, kolorystyce, użyleniu występujące w produktach z kamienia w stosunku do próbek znajdujących się w pkt sprzedaży.

 - różnice w odcieniu i usłojeniu występujących w produktach których specyfiką jest strukturalna folia PVC, - parapety MDF, parapety PVC w stosunku do próbek znajdujących się w pkt sprzedaż.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m. in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
c) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.

2. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i możliwość poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. W przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca, ewentualne spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

4. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Sprzedawcy: Piotr Krata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRATEX Krata Piotr wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 100649358, nr NIP 8291007317, z siedzibą: ul. Henrykowska 22D, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sklep@kratex.net, telefon: 43 825 12 11

- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*

- Data odbioru:

- NR ZAMÓWIENIA:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Telefon kontaktowy:

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

* niepotrzebne skreślić